سرب و روی مهدی آباد به کمک کارخانه های زنجان می آید
استخراج خاک از معدن سرب و روی انگوران از برنامه جلوتر است

آخرین اخبار